Saksliste til årsmøtet 13. mars 2023

Saksliste
Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede
Sak 2: Valg av dirigent
Sak 3: Valg av protokollfører
Sak 4: Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 5: Godkjenne forretningsorden
Sak 6: Godkjenne innkallingen
Sak 7: Godkjenne sakslisten
Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger
Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
Sak 10: Fastsette medlemskontingent og treningsavgift
Sak 11: Vedta idrettslagets budsjett
Sak 12: Behandle idrettslagets organisasjonsplan
Sak 13: Foreta følgende valg:

13.1 Hovedstyre

  • nestleder (velges for 1 år blant styrets medlemmer)
  • kasserer (for 2 år)
  • styremedlemmer
  • varamedlemmer

13.2 Kontrollutvalg:

  • Medlemmer
  • Varamedlem

13.3 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett,
eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene

13.4 Valgkomité:

  • leder
  • medlem
  • varamedlem

13.5 Øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan
– Styrer i fotballgruppa og trimgruppa

Utdeling av Vetenpremier.
Enkel servering.