Politiattest

Politiattest
Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige. Ordningen tredde i kraft 1. januar 2009.

1. juli 2014 gikk man over fra det skriftlig søknadsskjema til nettbasert/elektronisk søknad.

I Liland IF blir ordningen håndtert på følgende måte:

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.
Dette gjøres i samråd med

  1. Jan Inge Jakobsen, tlf 975 74 201
    • eller hans stedfortreder
  2. Andreas Rørvik Bruun tlf 992 67 480

Begge representanter har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.
Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Innhenting av attesten

  1. Liland IF fyller ut bekreftelse på treners/tillitsvalgte verv i Liland IF («formål med søknaden«), som oversendes trener/tillitsvalgt.
  2. Trener/tillitsvalgt fyller ut nettsøknad om politiattest. Bekreftelse fra LIF på formål med søknaden skal lastes opp i søknaden. Denne bekreftelsen får du fra leder i idrettslaget, eller ansvarlige politiattestordningen.
  3. Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke til idrettslaget.
  4. Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til Liland IF ved Jan Inge Jakobsen (eller hans stedfortreder). Liland IF skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.