Saksliste årsmøtet

Liland IF avholder årsmøte mandag 4. februar kl. 18:00 på klubbhuste. Her følger komplett saksliste til årsmøtet;

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede
Sak 2: Valg av dirigent
Sak 3: Valg av protokollfører
Sak 4: Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 5: Godkjenne forretningsorden
Sak 6: Godkjenne innkallingen
Sak 7: Godkjenne sakslisten
Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger
Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
Sak 10: Fastsette medlemskontingent og treningsavgift
Sak 11: Vedta idrettslagets budsjett
Sak 12: Behandle idrettslagets organisasjonsplan
Sak 13: Foreta følgende valg:
13.1 Hovedstyre
• leder (velges for 2 år)
• kasserer (velges for 1 år)
• nestleder og øvrige styremedlemmer
• varamedlemmer
13.2 Kontrollutvalg:
• Medlemmer
• Varamedlem
13.3 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett, eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
13.4 Valgkomité:
• leder
• medlem
• varamedlem
13.5 Øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan
Styrer i fotballgruppa og trimgruppa

Utdeling av Vetenpremier.
Enkel servering.